កម្មវិធី Hide Folders 2012

9 Oct

ខ្ញុំជានិសិ្សតខ្មែរ

ពេលនេះខ្ញុំសូមលើកយកកម្មវិធីថ្មីមួយដែលងាយស្រួលមែនទេក្នុងការ លាក់Data របស់អ្នក

របៀបប្រើៈ ពេលដែលអ្នកDownload រូចហើយ សូមធ្វើការInstall ពេលបញ្ចប់ក្នុងការ Install សូមUser ចុច Shift+Ctrl +esc ជ្រើសរើពាក្យថាProcesses ហើយ ht.exe ចុចលើពាក្យ End Process នៅពេលនេះអ្នកអាច Copy Crack ទៅក្នុង C:/Program File / Hide Folders 2012/ សូម Paste ជាការស្រេច! នៅពេលដែលអ្នកបានបញ្ចប់ហើយ អ្នកគ្រាន់តែរក Folder ណាដែលអ្នកចង់លាក់ឬ មិនចង់អោយគេបើក សូមចុចលើពាក្សថា Add វានឹងចេញផ្ទាំងមួយដូចរូបខាងលើ អ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើស Folder តើFolder នោះអ្នកចង់ធ្ចើបែបណា អ្នកគ្រាន់តែ មើលក្រោមពាក្យ Protection method មានដូច ជា Unprotect ,Hide,Lock …. បន្ទាប់មកទៀតចុចok ជាការស្រេច !

សូមជួយប្រាប់វិញផងបើខ្ញុំណែនាំខុស!

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: